KANUNLAR VE KARARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İdari Birim Kimlik Kodu
31853594
E-Posta
kkgm@basbakanlik.gov.tr
Telefon
422 14 00 - 422 14 09 - 422 14 10
Faks
422 14 98
Adres
Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K. 06573 Kızılay / Ankara
Görevleri
  • Bakanlıklarca hazırlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararlarına ait tasarıları; Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına, kalkınma plan ve programları ile Hükümet Programına uygunluğu açısından incelemek; Bakanlar Kurulunda görüşülecek duruma getirmek,
  • Bakanlar Kurulunca uygun görülen kanun tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına ait işleri yürütmek, bunları kanunlaşıncaya kadar takip etmek,
  • Kanun teklifleri hakkında Hükümet görüşünün belirlenmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını sağlamak,
  • Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını takip etmek, milletvekillerince Başbakana yöneltilen yazılı ve sözlü soruların cevaplarını ilgili bakanlık ve birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak,
  • Başbakanlığın görev alanına giren kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik esasları ve Bakanlar Kurulu kararnamelerini, gerektiğinde ilgili birimlerin görüşünü de alarak hazırlamak,
  • Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, mevzuat hazırlama ve esasları ile ilgili ilkeleri belirlemek,
  • Makamca, verilen benzeri görevleri yapmak.
Birim yöneticisi
Davut KARATAŞ Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü
Telefon
422 14 00 - 422 14 09 - 422 14 10
Faks
422 14 98