DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İdari Birim Kimlik Kodu
63788445
E-Posta
dagm@devletarsivleri.gov.tr
Telefon
(0312) 307 90 00 - (0312) 307 86 40
Faks
(0312) 315 10 00
Adres
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 06170 Yenimahalle/ANKARA
Görevleri
 • Milli arşiv politikasının esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,
 • 3473 sayılı Kanun’a tabi kurum ve kuruluşlarda teşekkül eden, Milli Mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Cumhuriyet hükümetleri dönemlerine ait arşiv malzemesini tespit etmek,
 • Osmanlı dönemi ve öncesine ait arşiv malzemesini tespit etmek, toplamak ve kontrol altına almak,
 • Kurum ve kuruluşların bünyesinde faaliyet gösteren kütüphane, dokümantasyon, enformasyon ve diğer bilgi merkezlerinin toplu katalog, bibliyografya, yayın listesi, duyuru bülteni, indeks, öz dergileri gibi ikinci el kaynakları; ayrıca ansiklopedi, sözlük ve benzeri müracaat kaynaklarını tespit etmek ve derlemek,
 • Devlet ve millet hayatını ilgilendiren her türlü bilgi ve belgeleri toplamak, değerlendirmek ve saklamak,
 • Yurt içi ve yurt dışı arşivcilik ve bununla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, bu alandaki eserleri tercüme etmek, yayınlamak, önemli ve değerli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak,
 • Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahısların elinde bulunan arşiv malzemesini tespit etmek, toplamak, gerektiğinde satın almak, bunların tamir ve restorasyonunu yapmak, tasnif ve tercüme etmek, uygun görülenleri yayınlamak,
 • Tarihi, kültürel ve estetik değeri olan arşiv malzemesinden koleksiyonlar yapmak, gerektiğinde arşiv müzesi kurmak ve sergiler açmak,
 • Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirleri almak, arşiv laboratuarı kurmak,
 • Arşiv malzemesinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere döndürmek için film, mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde diğer ileri teknikleri uygulamak,
 • Devlet arşivlerinden yararlanma esaslarını belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinde ayıklama, saklama ve imha işlemlerini denetlemek,
 • Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. şeklinde belirlenmiştir.
 • Her türlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif ederek muhafaza etmek,
 • Yayınlanmamış, fakat muhtevası bakımından yönetimin hizmet ve faaliyetlerinde ihtiyaç duyulabilecek; uzmanlık tezleri, araştırma, yıllık faaliyeti ve seyahat raporları, etütler, plân ve programlar, istatistikler, proje tanıtımları, yönetmelik ve genelgeler, kongre, sempozyum, seminer ve konferanslarda sunulan tebliğler ve sonuç raporlarını derlemek ve değerlendirmek;
 • Kurum ve kuruluşların hizmet ve faaliyetlerine ait yayınlanmış rehber kitapları, mevzuat çalışmaları, yıllıklar, almanaklar, tanıtıcı broşürler, faaliyet raporları, kalkınma plân ve programları, istatistik ve değerlendirme yayınları, dergi, bülten ve gazete türü meslekî dokümanları taramak,
 • Devlet ve hükümet büyüklerinin demeç, basın toplantısı, brifing ve benzeri faaliyetlerle, kutlama, anma ve resmî merasimlerle ilgili olarak çekilen film, fotoğraf ve slaytları kurum ve kuruluşlardan tespit etmek ve derlemek,
 • Daire Başkanlığı'nın otomasyon sistemini kurmak, bu konuda milletlerarası işbirliği imkânlarını araştırmak, teknik gelişmeleri takip etmek,
 • Yönetimin ve araştırmacıIarın istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversiteler dahil, kurum ve kuruluşların arşiv, kütüphane, dokümantasyon, enformasyon, bilgi işlem merkezi ve benzeri araştırma birimleri ile işbirliği yapmak,
 • Derlenen ve tespit edilen bilgi ve belgeleri otomasyon sisteminde değerlendirerek, yerinde veya bilgi ağı ile yönetimin ve araştırmacıların hizmetine sunmak
 • Yönetimin ihtiyaç duyacağı konularda yayın taraması yaparak, bibliyografik yayınları hazırlamak,
 • Verilen benzeri görevleri yapmak.
 • Arşiv malzemesini, mevzuatla tespit edilen usul ve esaslara uygun olarak kurum ve kuruluşlardan devir-teslim almak,
 • Devir-teslim alınan malzemeyi tasnif etmek,
 • Arşiv malzemesini, devletin, ilmin gerçek ve tüzel kişilerin hizmetinde değerlendirmek için gerekli ilmi ve teknik hazırlıkları yapmak,
 • Cumhuriyet Arşivi Daire Başkan1ığı’na intikal eden arşiv malzemesini, her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak üzere gerekli tedbirleri almak, tahribe uğramış arşiv malzemesini aslına uygun olarak restore etmek, arşiv laboratuarı, konservasyon ve restorasyon atölyesi kurmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinde ayıklama, saklama ve imha işlemlerini denetlemek,
 • Araştırma taleplerini değerlendirmek, arşiv malzemesini araştırmacıların hizmetine sunmak,
 • Yeniden teşekkül etmekte olan arşivlik malzemeyi kontrol altına almak,
 • Tespit edilmiş olan milli arşiv politikası esaslarının uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,
 • Arşivcilik alanında milletlerarası gelişmeleri takip etmek ve bu konudaki önemli eserleri tercüme edip yayınlamak,
 • Önemli ve değerli arşiv malzemesinin tanıtılması için yayın faaliyetlerinde bulunmak,
 • Türk tarihi ve kültürü ile ilgili arşiv malzemesinin kataloglan ve örneklerinin temini hususunda çalışmalar yapmak,
 • Arşiv hizmetlerini kompüterize etmek, arşiv hizmetlerinde mekanografik metot ve tekniklerden yararlanmak,
 • Müze ve sergiler için tarihi, kültürel ve estetik değeri olan arşiv malzemesinden koleksiyonlar hazırlamak, arşiv müzesi kurmak ve sergiler açmak,
 • Daireyi kurum içinde ve dışında temsil etmek,
 • Arşiv hizmetlerinde görevli personelin yetişmesini sağlamak,
 • Arşiv malzemesinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere döndürmek için film, mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde bu konudaki diğer ileri teknikleri uygulamak,
 • Devlet arşiv hizmetleri konusunda mükellef olan kurum ve kuruluş yetkili ve görevlileri ile gerekli iş münasebetlerini düzenlemek,
 • Şube müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek ve birbirleriyle olan münasebetlerini koordine etmek,
 • Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin emrettiği diğer görevleri yapmak
 • Başkanlık personelinin sevk ve idaresini yürütmek,
 • Milli arşiv politikasının esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,
 • 3473 sayılı Kanun’a tabi kurum ve kuruluşlarda teşekkül eden, Milli Mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Cumhuriyet hükümetleri dönemlerine ait arşiv malzemesini tespit etmek,
 • Osmanlı dönemi ve öncesine ait arşiv malzemesini tespit etmek, toplamak ve kontrol altına almak,
Birim yöneticisi
Prof. Dr. Uğur ÜNAL Devlet Arşivleri Genel Müdürü
Telefon
344 59 09 (Santral, 15 hat)
Faks
315 10 00